วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Script for getting User's responsibility

SELECT FURGA.USER_ID
, FU.USER_NAME
, FURGA.RESPONSIBILITY_ID
, FRTL.RESPONSIBILITY_NAME
, FURGA.RESPONSIBILITY_APPLICATION_ID
, FA.APPLICATION_SHORT_NAME
, FURGA.SECURITY_GROUP_ID
, FSG.SECURITY_GROUP_KEY
, FURGA.START_DATE
, FURGA.END_DATE
, FURGA.CREATED_BY
, FUCB.USER_NAME
, FURGA.CREATION_DATE
, FURGA.LAST_UPDATED_BY
, FULUB.USER_NAME
, FURGA.LAST_UPDATE_DATE
, FURGA.LAST_UPDATE_LOGIN
, FULUL.USER_NAME
FROM
apps.FND_USER_RESP_GROUPS_ALL FURGA,
apps.FND_USER FU,
apps.FND_USER FUCB,
apps.FND_USER FULUB,
apps.FND_USER FULUL,
apps.FND_APPLICATION FA,
apps.FND_RESPONSIBILITY_TL FRTL,
apps.FND_SECURITY_GROUPS FSG
WHERE
FURGA.USER_ID = FU.USER_ID (+)
AND FURGA.CREATED_BY = FUCB.USER_ID (+)
AND FURGA.LAST_UPDATED_BY = FULUB.USER_ID (+)
AND FURGA.LAST_UPDATE_LOGIN = FULUL.USER_ID (+)
AND FURGA.RESPONSIBILITY_APPLICATION_ID = FA.APPLICATION_ID (+)
AND FURGA.RESPONSIBILITY_ID = FRTL.RESPONSIBILITY_ID (+)
AND FRTL.LANGUAGE = 'US'
AND FURGA.SECURITY_GROUP_ID = FSG.SECURITY_GROUP_ID (+)
and fu.user_name='&user_name'
ORDER BY FRTL.RESPONSIBILITY_NAME;

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น