วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

How to add Sys Admin Responsibility

วิธีการเพิ่ม Responsibility โดยใช้ scipt

set serveroutput on
BEGIN
  fnd_user_pkg.addresp
    (username => 'MYNAME',
    resp_app => 'SYSADMIN',
    resp_key => 'SYSTEM_ADMINISTRATOR',
    security_group => 'STANDARD',
    description => 'DESCRIPTION',
    start_date => SYSDATE,
    end_date => SYSDATE +1
  );
COMMIT;
DBMS_OUTPUT.put_line ('Added');
EXCEPTION
WHEN OTHERS
THEN
DBMS_OUTPUT.put_line ('Error '|| SQLCODE|| SUBSTR (SQLERRM, 1, 100));
ROLLBACK;
END;
/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น