วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

Script for changing user's password on Oracle ERP

begin
if fnd_user_pkg.changepassword('USERNAME','newpassword') then
null;
end if;
end;

How to disable checking Transit Routing Number (Branch Number) Oracle R12

To disable Transit Routing Number we'll change profile option >> CE: Disable Bank Validations to Yes

How to set Putty Auto Log in

For some versions of PuTTY, it's as simple as one of :

putty.exe mylogin@somewhere.com -pw mypassword
putty.exe somewhere.com -l mylogin -pw mypassword
If you want to connect using SSH, use this:

putty.exe -ssh root@somewhere.com -pw mypasswordforsomewherecom
For those using Windows, you can simply create a shortcut and pass in these parameters.
For example:

Create a shortcut on the desktop to putty.exe
Rename the shortcut to PuTTY - server.com
Right-click shortcut and choose Properties
Modify the target similar to:
"C:\Program Files\PuTTY\putty.exe" user@server.com -pw password
Click OK

Ref: here