วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Script for checking Profile Option

SELECT p.profile_option_name short_name,
         n.user_profile_option_name name,
         TO_CHAR (v.last_update_date, 'DD-MON-YYYY') "Last Updated",
         DECODE (v.level_id,
                 10001, 'Site',
                 10002, 'Application',
                 10003, 'Responsibility',
                 10004, 'User',
                 10005, 'Server',
                 10007, 'SERVRESP',
                 'UnDef')
            level_set,
         DECODE (TO_CHAR (v.level_id),
                 '10001', '',
                 '10002', app.application_short_name,
                 '10003', rsp.responsibility_key,
                 '10005', svr.node_name,
                 '10006', org.name,
                 '10004', usr.user_name,
                 '10007', 'Serv/resp',
                 'UnDef')
            "CONTEXT",
         v.profile_option_value VALUE
    FROM fnd_profile_options p,
         fnd_profile_option_values v,
         fnd_profile_options_tl n,
         fnd_user usr,
         fnd_application app,
         fnd_responsibility rsp,
         fnd_nodes svr,
         hr_operating_units org
   WHERE p.profile_option_id = v.profile_option_id(+)
         AND p.profile_option_name = n.profile_option_name
         AND UPPER (n.user_profile_option_name) LIKE
                UPPER ('FND: View Object Max Fetch Size') -- Profile Option Name
         AND usr.user_id(+) = v.level_value
         AND rsp.application_id(+) = v.level_value_application_id
         AND rsp.responsibility_id(+) = v.level_value
         AND app.application_id(+) = v.level_value
         AND svr.node_id(+) = v.level_value
         AND org.organization_id(+) = v.level_value
ORDER BY short_name, level_set;

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น