วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Script for checking database session and script for terminating the session.select
c.owner,
c.object_name,
c.object_type,
b.sid,
b.serial#,
b.status,
b.osuser,
b.machine
from
v$locked_object a ,
v$session b,
dba_objects c
where
b.sid = a.session_id
and
a.object_id = c.object_id;

alter system kill session 'b.sid,b.serial#';

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น